پیشرفت ارتش سوریه به طرف حلب، تهدید عربستان و ترکیه، و سخنان سناتور سندرز در باره خاور میانه